تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1380 
حقوق 
دانشگاه مفید قم 
 
خارج