سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات شورای نگهبان ومرکز تحقیقات فهیی قوه فضائیه  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای سازمان زندانها و دبیرخانه اجلاس حضرت مهدی(ع) 
پژوهشگر 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات شورای نگهبان 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات فهیی قوه قضائیه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای سازمان زندانها 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه علم و فرهنگ تهران 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي اراك 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلام مدرسه تخصصي فقه و اصول 
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
مركز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش استان مازنداران 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه علم و فرهنگ 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی، قواعد فقه اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی،اراک 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
فقه مدنی 
تدریس 
مرکز آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش استان مازندران 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی